Arviointi

Opintotiedote

 

Hyvät oppilaat ja vanhemmat

Opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa edellytetään, että opiskelun arvioinnin periaatteista tiedotetaan oppilaille. Tässä tiedotteessa kerrotaan Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston arviointikäytännöistä, päättötodistussuorituksista ja todistusten sisällöistä.

 

Arvioinnin tehtävät ja kohteet

Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä. Arvioinnissa pyritään kannustamaan oppilasta opintojensa jatkuvaan itsearviointiin.


Arvioinnin kohteena ovat oppilaan tasosuoritukset sekä oppilaan tuntiosaaminen.

 

Arvioiti-asteikot:

yleisarvosana                        prima vista

Perustaso 1              suoritettu/uusittava            suoritettu/uusittava

Laulun perustaso 1    arvosana asteikolla 1-5

Perustaso 2              arvosana asteikolla 1-5       suoritettu/uusittava

Perustaso 3              arvosana asteikolla 1-5

                                 ja pisteet 1-25                  arvosana 1-5

Musiikiopistotaso       arvosana asteikolla 1-5 

                                  ja pisteet 1-25                  arvosana 1-5

 

Arvosanat ja pisteet:

5 erinomainen 25-21 pistettä

4 kiitettävä 20-16 pistettä

3 hyvä 15-11 pistettä

2 tyydyttävä 10-6 pistettä

1 hyväksytty  1-5 pistettä

Tasosuorituksesta annetaan lisäksi sekä suullinen että kirjallinen palaute.


Musiikin perusteiden päättösuoritus arvioidaan arvosanoilla 5 – 1 ja muut kuin päättösuoritukset arvosanoilla suoritettu ja uusittava. Perustason päättösuorituksen arvosana määräytyy pt 3 kurssin arvosanasta. Lisäksi vaaditaan hyväksytysti suoritettu perustason musiikkitiedon kurssi.

Musiikkiopistotasolla musiikin perusteiden opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista ja valinnasista syventävistä opinnoista. Yhteisiä opintoja ovat opistotason säveltapailukurssi sekä musiikkianalyysin ja  harmoniaopin perusteet -kurssi. Syventävät opinnot sisältävät yhden kestoltaan lukuvuoden mittaisen kurssin. Yhteisten opintojen kurssisuoritukset arvioidaan arvosanoilla suoritettu/täydennettävä. Syventävät opinnot arvioidaan asteikolla 1 - 5.

 

Tuntiosaaminen arvioidaan arvosanoilla 5-1. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan aktiivisuuteen, tuntiosaamiseen sekä opetukseen osallistumiseen. Mikäli oppilas saa tuntiosaamisesta arvosanan 1-, annetaan oppilaalle kirjallinen kehotus opintojen tehostamiseen. Mikäli oppilas edelleen kehotuksen jälkeen saa arvosanan 1-, hän menettää opiskelupaikkansa.

 

Arviointikriteerit

Erinomainen: oppilas osoittaa poikkeuksellista musikaalisuutta sekä taiteellista ilmaisukykyä, ja suoritus on teknisesti monipuolista.

Kiitettävä: suoritus on musikaalista ja hyvin hallittua. Mahdolliset virheet eivät häiritse kokonaisuutta.

Hyvä: suoritus on teknisesti ja tulkinnallisesti kohtuullisen hallittua

Tyydyttävä: suorituksessa on joko musiikillisia tai teknisiä puutteita

Hyväksytty: suorituksessa on huomattavia musiikillisia ja teknisiä puutteita.

Mikäli osa tasosuorituksesta (asteikkosuoritus tai päättötasolla asteikot, prima vista, transponointi, etydit) suoritetaan erillisenä osasuorituksena, tämä osasuoritus arvioidaan arvosanoilla suoritettu tai uusittava.

 

Arvosanan korottaminen

Tasosuoristuksen arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran uudella ohjelmalla. Musiikin

perusteiden kurssisuoritus on suoritettava arvosanan korotusyrityksessä kokonaan uudelleen.

 

Opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset

Opintojen edellytetään etenevän tasosuoritusjärjestelmän mukaisesti. Oppilas, joka ei lukuvuoden aikana tee solistisessa oppiaineessa tasosuoritusta, antaa näytteen edistymisestään esiintymällä oppilaskonsertissa tai vastaavassa tilaisuudessa.


Solistisen tasosuorituksen suorittamisen edellytyksenä on, että oppilas opiskelee suorituksen ajankohtana perustasolla vähintään vastaavantasoista musiikin perusteiden kurssia ja musiikkiopistotasolla opistotason säveltapailun kurssia. Poikkeuksena on pt1 tasosuoritus, jota tähän ns. kynnysainevelvoite ei koske.

 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön em. pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arvioinnin oikaisua rehtorilta (asetus taiteen perusopetuksesta 813/1998).


Perustason päättötodistuksen saamiseksi vaadittavat suoritukset:

- pääaineessa tasosuorituksena perustaso 3 (pääaineena laulu perustaso 2)

- musiikin perusteissa tasosuoritus 3 ja perustason musiikkitiedon kurssi

- osallistuminen yhteismusisointiin


Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi vaadittavat suoritukset:

- pääaineessa musiikkiopistotason tasosuoritus

- musiikin perusteiden opistotason kurssit: säveltapailun kurssi, musiikkianalyysin, harmoniaopin perusteet -kurssi sekä valinnainen syventävien opintojen kurssi

- osallistuminen yhteismusisointiin

 

Päättötodistusten sisältö

Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa opetussuunnitelman perusteita.

 

Musiikin laaja oppimäärä, musiikin perustason päättötodistus

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

- koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi

- opinnot, joista päättötodistus annetaan

- oppilaan nimi ja henkilötunnus

- opiskeluaika

- oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta

- musiikin perusteiden päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta

- osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat

- muut mahdolliset opintosuoritukset

- rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

- opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä

- lainsäädäntö, johon koulutus perustuu

- maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti

- maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot

- arvosana-asteikko

 

Musiikin laaja oppimäärä, musiikkiopistotason päättötodistus

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

-    koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi

-    opinnot, joista päättötodistus annetaan

-    oppilaan nimi ja henkilötunnus

-    opiskeluaika

-    oppilaan pääaineen päättösuoritus*, arvosana ja suorituksen ajankohta

-    musiikin perusteiden päättösuoritus* (tai –suoritukset), arvosana ja suorituksen ajankohta

-    osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat

-    muut mahdolliset opintosuoritukset

-    rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

-    opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä

-    lainsäädäntö, johon koulutus perustuu

-    maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti

-    maininta, että musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnot

-    arvosana-asteikko

* Todistuksessa on mainittava, minkä vaatimusten mukaan päättösuoritukset on tehty

(esim. Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusvaatimukset).


Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinnoista arvosanoineen.

Musiikkiopistotason päättötodistus on samalla todistus koko musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.


Lisätietoja: rehtori Jarmo Anttila