MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN OSALTA  (1.8.2004 LÄHTIEN)

 

Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennustoiminnan sekä näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan.

Varhaisiän musiikkikasvatusta voidaan järjestää perheryhmissä, musiikkileikkiryhmissä tai soitinryhmissä. Opetus etenee lapsen omista lähtökohdista tavoitteellisesti tasolta toiselle.

Varhaisiän musiikkikasvatukseen liittyy taiteiden välinen integrointi kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä.

 

Tavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikin harrastamiselle.

 

Keskeiset sisällöt

Opetuksen keskeisen sisällön muodostavat musiikin elementit: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri. Lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia harjaannutetaan elämysten avulla, leikin keinoin sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystään.