OPETUSSUUNNITELMA 1.8. 2018

 

Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty Musiikkiopiston johtokunnassa 12.6.2018 §26.

 

Opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen 20.9.2017 antamien Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

 

Ylläolevasta linkistä Opetusuunnitelma aukeaa pdf-muodossa.

 

 

 

 

OPETUSSUUNNITELMA

1.8.2004

päivitykset/muutokset:
johtokunta 9.11.2004 104§: kohta 4
johtokunta14.6.2007 35§: kohta 2.3.
johtokunta 15.9.2011 45§:suoritusnimikkeet
johtokunta 28.1.2015 6§ kohta 3.6 ja 9

1 TOIMINTA-AJATUS

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto on taideoppilaitos, joka järjestää musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksella kehitetään oppilaiden valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä annetaan valmiudet musiikkialan ammattiopintoihin. Opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle. Opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Toiminnan järjestelyissä otetaan huomioon toiminta-alueen musiikkielämän tarpeet.

 

 

2 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja musiikkivalmennustoiminnan sekä näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan. Varhaisiän musiikkikasvatusta voidaan järjestää perheryhmissä, musiikkileikkiryhmissä tai soitinryhmissä. Opetus etenee lapsen omista lähtökohdista tavoitteellisesti tasolta toiselle. Varhaisiän musiikkikasvatukseen liittyy taiteiden välinen integrointi kirjallisuuden, kuvataiteiden, tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä.

 

2.1 Tavoitteet

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikin harrastukselle.

 

2.2 Keskeiset sisällöt

Opetuksen keskeisen sisällön muodostavat musiikin elementit — rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri. Lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia harjaannutetaan elämysten avulla, leikin keinoin sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystään.

 

2.3 Oppituntien pituudet

Oppituntien pituus on 30—60 minuuttia viikossa riippuen opetusryhmästä.

 

2.4 Instrumenttivalmennus

Ennen pyrkimistään musiikin perustason opintoihin oppilas voi opiskella instrumenttivalmennusryhmässä 1-4 lukuvuotta.

 

 

3 MUSIIKIN PERUSTASO

 

3.1 Tavoitteet

Musiikin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia taitoja, oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia sekä kehittämään musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan.

 

3.2 Oppilaat

Musiikin perustasolla voivat opiskella ne henkilöt, jotka on hyväksytty oppilaiksi oppilaitoksen johtokunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti ja joilla on edellytykset opiskella musiikin perustason opinto-ohjelman mukaisesti.

Tavoitteena on, että musiikin perustason päättötodistukseen vaadittavat opinnot suoritetaan viimeistään sinä lukuvuonna, jolloin oppilas täyttää 16 vuotta. Poikkeuksena laulua pääaineenaan opiskelevat, joilla tavoitteena on, että musiikin perustason päättötodistukseen vaadittavat opinnot suoritetaan neljän lukuvuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. Laulun opiskelun aloittamisikäsuositus on 17-29 vuotta.

Edellä mainitut ikärajat ylittäneelle oppilaalle rehtori voi antaa opintojen perusteella lisäaikaa musiikin perustason oppimäärän suorittamiseen aikuisosastossa enintään neljä lukuvuotta.

 

3.3 Opinto-ohjelma

Musiikin perustasolla annetaan opetusta seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä oppilaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisesti:

a) solistiset oppiaineet: puhallinsoitinten-, jousisoitinten-, lyömäsoitinten, harpun-, pianon-, cembalon-, urkujen-, kitaran-, harmonikan-, kanteleen- ja sähkösoitintensoitto sekä laulu.

b) musiikin perusteet: musiikin teoria, säveltapailu ja yleinen musiikki- tieto.

c) muut oppiaineet: yhtye- ja kuorolaulu, yhtye- ja orkesterisoitto, säestys ja kamarimusiikki.

d) opetusta voidaan järjestää myös seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä: vapaa säestys ja improvisointi sekä muut solististen oppiaineiden sovellutukset, musiikin erityisalueet ja musiikin teknologia, sävellys, tanssi ja musiikkiin liittyvät muut taidemuodot.

Oppilaalla tulee olla solistinen pääaine, minkä lisäksi hänen on osallistuttava perustason opetusohjelman mukaisesti musiikin perusteiden opetukseen sekä yhteismusisointiin. Tehtyään pääaineessaan tasosuorituksen perustaso 2, oppilas voi saada oikeuden solistisen sivuaineen opiskeluun. Oikeus toisen orkesterisoittimen opiskeluun myönnetään vain erityistapauksissa.

Opintojensa edellyttämässä vaiheessa orkesterisoitinoppilaat ovat velvollisia osallistumaan yhtye- ja orkesterisoittoon. Muut oppilaat ovat velvollisia osallistumaan oppilaitoksen tai yhteistyötahojen järjestämään kuorotoimintaan, säestystehtäviin ja kamarimusiikkitoimintaan.

 

3.4 Opintojen laajuus

Opintojen laajuus musiikin perustasolla on:

Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi       385 tuntia

Musiikin perusteet                                    280 tuntia

Solistisissa aineissa opetusta järjestetään pääsääntöisesti 30-60 minuuttia viikossa

 

3.5 Tasosuoritukset ja päättötodistus

Solististen oppiaineiden ja musiikin perusteiden opinnot jakautuvat harjoitettavan ohjelmiston sekä oppiaineksen sisällön ja vaikeusasteen mukaan tasosuorituksiin. Perustasolla suoritettavat tasosuoritukset ovat perustaso 1, perustaso 2 ja perustaso 3, laulussa perustaso 1 ja perustaso 2.

Oppilas, joka ei lukuvuoden aikana tee solistisessa oppiaineessa tasosuoritusta, antaa näytteen edistymisestään esiintymällä oppilaskonsertissa tai vastaavassa tilaisuudessa.

Perustason päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan hyväksyttävästi suoritetut pääaineen ja musiikin perusteiden tasosuoritukset sekä osallistuminen yhteismusisointiin.

 

3.6 Arviointi

Arvioinnin tulee olla oppilasta kannustavaa. Saavutettujen tulosten ohella arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan ikäkauteen, yksilöllisiin edellytyksiin ja aktiivisuuteen opiskelussa sekä ohjataan oppilasta myös itse arvioimaan opiskeluaan.

 

 

Solististen aineiden tasosuoritusten arvioiti-asteikot:

                                 yleisarvosana                    prima vista

Perustaso 1              suoritettu/uusittava            suoritettu/uusittava

Laulun perustaso 1   arvosana asteikolla 1-5

Perustaso 2              arvosana asteikolla 1-5     suoritettu/uusittava

Perustaso 3              arvosana asteikolla 1-5

                                  ja pisteet 1-25                  arvosana 1-5

Musiikiopistotaso       arvosana asteikolla 1-5 

                                  ja pisteet 1-25                  arvosana 1-5

 

Arvosanat ja pisteet:

5  erinomainen  25-21  pistettä

4 kiitettävä         20-16  pistettä

3 hyvä                15-11  pistettä

2 tyydyttävä        10-6   pistettä

1 hyväksytty         1-5   pistettä

 

 

Musiikin perusteiden perustason päättösuoritus arvioidaan asteikolla 1-5 ja muut suoritukset määritteillä suoritettu/uusittava. Musiikin perusteiden opistotason yhteiset opinnot arvioidaan arvosanoilla suoritettu/täydennettävä. Syventävät opinnot arvioidaan asteikolla 1-5.

Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan lukukausittain.

 

 

4 AIKUISOSASTO

Aikuisosastossa opiskelevat ne instrumenttioppilaat, jotka ovat täyttäneet lukuvuoden alkaessa 16 vuotta ja ne lauluoppilaat, jotka ovat täyttäneet lukuvuoden alkaessa 21 vuotta sekä ne fagotin, pasuunan, baritonin ja tuuban soittoa opiskelevat, jotka ovat täyttäneet lukuvuoden alkaessa 20 vuotta. Osastossa opiskelun enimmäisaika on neljä lukuvuotta. Oppilaan tasosuoritusten perusteella rehtori voi asianomaisia opettajia kuultuaan myöntää hakemuksesta lisäaikaa, kuitenkin yhteensä enintään neljä lukuvuotta.

 

4.1 Tavoitteet

Aikuisosaston tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa.

 

 

5 MUSIIKKIOPISTOTASO

 

5.1 Tavoitteet

Musiikkiopistotason tavoitteena on, että oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja ja tietoja niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin. Tavoitteena on myös laajentaa oppilaan musiikintuntemusta ja syventää hänen kykyään luovaan ilmaisuun ja eri musiikkityylien tuntemiseen.

 

5.2 Oppilaat

Musiikkiopistotasolla voivat opiskella henkilöt, jotka ovat saaneet perustason päättötodistuksen ja jotka on opistotasolle hyväksytty.

Musiikkiopistotason päättötodistukseen vaadittavat suoritukset on pääsääntöisesti suoritettava neljän opintovuoden kuluessa. Musiikkiopiston rehtori voi myöntää hakemuksesta lisävuoden opistotason päättösuoritusten suorittamiseen.

 

5.3 Opinto-ohjelma

Musiikkiopistotasolla järjestetään opetusta seuraavissa oppiaineissa tai oppiaineryhmissä oppilaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisesti.

a) solistiset oppiaineet: puhallinsoitinten-, jousisoitinten-, lyömäsoitinten-, harpun-, pianon-, urkujen-, cembalon-, kitaran-, harmonikan-, kanteleen- ja sähkösoitinten soitto sekä laulu

b) musiikin perusteet: säveltapailu, musiikkianalyysi, harmoniaoppi ja yleinen musiikkitieto

c) yhteismusisointiaineet: yhtye- ja kuorolaulu, yhtye- ja orkesterisoitto, kamarimusiikki ja säestys.

d) opetusta voidaan järjestää myös seuraavissa oppiaineissa tai oppi-aineryhmissä: vapaa säestys ja improvisointi sekä muut solististen oppiaineiden sovellukset, musiikin erityisalueet ja musiikin teknologia, sävellys, tanssi ja musiikkiin liittyvät muut taidemuodot

e) musiikkiopistotasolla ammattiin tähtääville oppilaille järjestetään pianonsoiton opetusta

 

5.4 Opintojen laajuus

Opintojen laajuus musiikkiopistotasolla on

Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi       390 tuntia

Musiikin perusteet                                    245 tuntia

Solistisessa aineessa opetusta järjestetään pääsääntöisesti 45-60 minuuttia viikossa.

 

5.5 Tasosuoritukset

Musiikkiopistotasolla tehdään solististen ja musiikin perusteiden musiikkiopistotason tasosuorituksia, solistisessa sivuaineessa myös perustason tasosuorituksia. Oppilas, joka ei lukuvuoden aikana tee solistisessa oppilaineessa tasosuoritusta, antaa näytteen edistymisestään esiintymällä oppilaskonsertissa tai vastaavassa tilaisuudessa.

 

5.5.1 Päättötodistus

Tehtyään pääaineen mukaan määritetyt eri oppiaineiden tasosuoritukset ja osallistuttuaan pääaineensa mukaiseen yhteismusisointiin oppilas saa musiikkiopistotason päättötodistuksen.

Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan seuraavat tasosuoritukset:

- pääaineen opistotason tasosuoritus

- musiikin perusteiden opistotason tasosuoritukset

- osallistuminen yhteismusisointiin

 

5.5.2 Tasosuoritusten arviointi

Arvioinnin tulee olla oppilasta kannustavaa. Saavutettujen tulosten ohella arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan ikäkauteen, yksilöllisiin edellytyksiin ja aktiivisuuteen opiskelussa sekä ohjataan oppilasta myös itse arvioimaan opiskeluaan.

Solististen aineiden tasosuoritukset arvioidaan käyttämällä seuraavaa arvosteluasteikkoa.

5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = hyväksytty

Suoritukseen sisältyvästä prima vista –näytteestä annetaan erillinen arvosana 5-1.

Arviointia täsmennetään käyttämällä seuraavia pistemääriä: erinomainen 25-21 pistettä, kiitettävä 20-16 pistettä, hyvä 15-11 pistettä, tyydyttävä 10-6 pistettä, hyväksytty 5-1 pistettä.

Musiikin perusteiden päättösuoritukset arvioidaan asteikolla 5-1. Muut kuin päättösuoritukset arvioidaan määritteillä suoritettu ja uusittava.

Oppilaan edistyminen instrumenttitaidoissa ja musiikin perusteiden opinnoissa arvioidaan ja kirjataan lukukausittain.

 

 

6 VAPAAOSASTO

Vapaaosastossa opetus järjestetään musiikkiopiston muusta opetuksesta erillään olevana opetuksena.

Oppilailta ei edellytetä tasosuoritusten tekemistä ja näytteiden antamista. Vapaaosaston oppilas voi yksityisoppilaana osallistua musiikin perusteiden opetukseen ja yhteismusisointiin.

Oppilaat valitaan vapaaosastolle johtokunnan määräämien periaatteiden mukaisesti.

 

 

7 OPINTOJA KOSKEVIA OHJEITA

 

7.1 Musiikin kuuntelu

Musiikin kuuntelu on tärkeä osa musiikin opiskelua. Oppilaitoksen tehtävänä on harjaannuttaa oppilaita monipuoliseen musiikin kuunteluun, totuttaa heitä käymään konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa sekä tehdä musiikkielämää tutuksi kullekin ikäkaudelle soveltuvalla tavalla.

 

7.2 Esiintyminen

Musiikki on tarkoitettu esitettäväksi, esiintyminen on erottamaton osa musiikinopiskelua. Esiintymisen opiskelu alkaa samalla hetkellä kuin koko opiskelu ja etenee taitojen karttumisen myötä yhä vaativampiin yhteyksiin. Oppilaitos huolehtii siitä, että oppilaille on tarjolla riittävästi kunkin taidoille sopivia esiintymistilaisuuksia ja monipuolisia, palkitsevia tehtäviä. Tavoitteena on luonteva, vapautunut suhde musiikin esittämiseen ja hyvä itsetunto, joten erityistä huomiota on kiinnitettävä esiintymisjännitykseen ja esiintymiseen mahdollisesti liittyvien muiden ongelmien hallintaan ja käsittelyyn.

 

7.3 Solististen tasosuoritusten edellytykset

Solistisen oppiaineen tasosuorituksen edellytyksenä on,

a) että oppilaan mahdollisesti jo suorittaman tasosuorituksen arvosana on tätä ylemmän tasosuorituksen tekemiseen kelpuuttava,

b) että oppilas on opettajan johdolla harjoittanut tasosuoritusvaatimuksissa vaadittavan määrän kyseisen kurssin ohjelmistoon kuuluvia sävellyksiä,

c) että tasosuorituksessa esitettäväksi valittu ohjelma täyttää asian-mukaiset vaatimukset ja

d) että perustason tasosuoritusta tekevä oppilas on suorittanut vastaavan tasoisen suorituksen musiikin perusteissa sekä opistotason tasosuoritusta tekevä oppilas säveltapailun opistotason tasosuorituksen. Tasosuoritus voidaan suorittaa myös, jos oppilas opiskelee parhaillaan kyseistä musiikin perusteiden kurssia. Oppilaitoksen rehtori voi myöntää oppilaan alhaisen iän tai muun erityisen painavan syyn perusteella poikkeuksen tässä mainitusta ns. kynnysainesuorituksen suorittamisvelvollisuudesta.

 

7.4 Opintojen ajoittuminen

Instrumenttiopinnot on pyrittävä aloittamaan mahdollisimman varhain, heti kun oppilaalla on psyykkiset ja fyysiset edellytykset opiskelun aloittamiseen.

Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan sinä kalenterivuonna, jolloin oppilas täyttää 10 vuotta. Musiikin perusteissa voidaan järjestää vapaaehtoisia valmentavia oppijaksoja alle 10-vuotiaille.

 

 

8 MUSIIKKIOPISTOTASO

Musiikin perusteissa suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna säveltapailun opintojakso. Musiikin perusteissa oppiaineita voidaan integroida toisiinsa.

Musiikkiopistotasolla voidaan antaa opetusta toisen asteen oppimäärään kuuluvissa aineissa. Suoritukset tehdään toisen asteen oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa.

 

 

9 ARVIOINTIMENETTELY

 

9.1 Tasosuorituslautakunnan kokoonpano

Solistisen oppiaineen perustason tasosuoritukset pt 1 ja pt 2 arvioi lautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen ja oppilaan opettaja. Perustason tasosuorituksen pt 3 ja opistotason tasosuoritukset arvioi lautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä. Lautakunnan koosta riippuen puheenjohtaja voi halutessaan osallistua arviointiin. Oppilaan opettaja ei osallistu pt2 ja pt3 eikä opistostason solististen tasosuoritusten arviointiin.

 

 

Musiikin perusteiden tasosuoritukset pt 1 ja pt 2 sekä yleisen musiikkitiedon perustason tasosuorituksen voi arvioida oppilaan opettaja yksin. Musiikin perusteet pt 3 kurssin arvio oppilan opettaja yhdessä toisen kyseiseen oppiaineeseen perehtyneen opettaja kanssa. Musiikin perusteiden opistotason tasosuoritukset arvio aineesta riippuen, joko oma opettaja yksin tai yksi aineeseen perehtynyt jäsen ja oma opettaja.

 

9.2 Arvioinnin suoritus

Solistisissa suorituksissa lautakunta käy ensin yleiskeskustelun ja lautakunnan jäsenet antavat suorituksesta yleisarvosanan.

Arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman kohdassa 3.6. eritettyä arvosana-asteikkota. Pistearvioinnissa tasosuorityuksen arvosana ja pistemäärä määräytyy annettujen pisteiden keskiarvosta. Mikäli keskiarvoksi ei tule kokonaisluku, se pyöristetään lähimpään kokonaislukuun: desimaaliluvusta 0,49 alaspäin ja desimaaliluvusta 0,50 ylöspäin.

 

Musiikin perusteiden tasosuorituksissa arviointi suoritetaan edellä esitetyllä tavalla silloin, kun arvioijana on lautakunta ja tasosuorituksesta annetaan opetussuunnitelman mukaan arvosana.

Tasosuorituslautakuntien tulee pyrkiä käyttämään arvioinnissa koko arviointiasteikkoa siten, että hyväksytyissä suorituksissa esiintyy myös arvosanoja "hyväksytty" ja ”erinomainen".

 

9.3 Merkinnät

Tasosuorituksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tasosuorituksen päivämäärä, tiedot oppilaasta ja tasosuoritustasosta, tasosuorituksen ohjelma, arvosanat sekä lautakunnan jäsenet.

Hyväksytyistä tasosuorituksista tehdään merkinnät oppilaille lukukauden päättyessä jaettaviin lukukausitodistuksiin.

 

 

10 MUUTA OPPILAITOKSEN TOIMINTAAN LIITTYVÄÄ

 

10.1 Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa luetaan hyväksi muissa laajan oppimäärän mukaan opetusta antavissa musiikkioppilaitoksissa tehdyt tasosuoritukset.

Rehtorin päätöksellä voidaan lukea hyväksi myös muut suoritukset.

 

10.2 Muista oppilaitoksista siirtyvät oppilaat

Oppilaaksi voidaan ottaa muussa oppilaitoksessa opiskellut oppilas ilman pääsykoetta. Oppilaalta voidaan kuitenkin edellyttää soitto- /laulunäytteen antamista.

 

10.3 Oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen

Musiikkiopisto tuottaa pedagogisesti perusteltuja kulttuuripalveluja omana tuotantona tai yhteistyössä muiden kulttuuritahojen kanssa.

 

10.4 Itsearviointi

Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseksi suoritetaan jatkuvaa ja säännöllistä itsearviointia.

 

10.5 Yhteistyö huoltajien kanssa

Luontevin yhteistyömuoto huoltajien kanssa on oppilaitoksen henkilökunnan ja huoltajien välinen henkilökohtainen vuorovaikutus opetustuntien yhteydessä. Muuta yhteistyötä oppilaitos harjoittaa järjestämällä informaatiotilaisuuksia ja jakamalla tiedotteita oppilaitoksen toiminnasta

 

10.6 Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Musiikkiopisto toimii avoimessa vuorovaikutuksessa muiden kulttuurityötä tekevien tahojen kanssa.

Keskeisiä yhteistyötahoja ovat:

Muut taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset

Seinäjoen Balettikoulu

Taidekoulu Oiva

Opetuspaikkakuntien kansalaisopistot

Marttilan koulun 3-6 musiikkiluokat ja lyseon 7-9 luokat sekä muut opetuspaikkakuntien peruskoulut ja lukiot

Seinäjoen kaupunginorkesteri

Maakunnan musiikkioppilaitokset

Puhallinorkesterit ja kuorot

Vanhempainyhdistykset

Opetuspaikkakuntien kunnat ja seurakunnat

Sibelius-Akatemian koulutuskeskus

Seinäjoella toimivat yliopistoyksiköt

Seinäjoen kaupunginteatteri

Etelä-Pohjanmaan liitto

Musiikkifestivaalit

Kansainväliset yhteistyötahot